Všeobecné obchodní podmínky portálu Ekonomické softwary

Tyto všeobecné obchodní podmínky řeší vztah mezi uživateli portálu www.ekonomicke-softwary.cz a jeho provozovatelem, kterým je Lukáš Vacík jako fyzická osoba, dále jen "Vydavatel".

Všeobecné obchodní podmínky (VOP):

  • Vydavatel provozuje internetový portál www.ekonomicke-softwary.cz publikující informace odborného charakteru z oblasti ekonomických systémů (softwarů).
  • Objednatel reklamy, PR článků a recenzí nese plnou zodpovědnost za obsah údajů; pro případ, že by v důsledku porušení práv třetích osob publikováním údajů byly uplatněny ze strany třetích osob jakékoli právní nároky vůči vydavateli, se objednatel zavazuje poskytnout vydavateli veškerou potřebnou pomoc, uhradit náklady vzniklé vydavateli v důsledku takové skutečnosti a nahradit mu takto vzniklou škodu. Vydavatel má právo nepublikovat nebo ukončit publikování údajů, jejichž publikování představuje porušení zákona nebo jejichž publikováním dochází nebo může dojít k újmě na právech vydavatele nebo třetích osob.
  • Vydavatel si vyhrazuje právo konzultovat dotazy z poradny (ekonomicke-softwary.cz/poradna) se třetími stranami, podle toho jak bude potřeba a jaký bude předmět dotazů ze strany uživatele.