Popis informačního systému Ginis

GINIS® je nejrozšířenějším informačním systémem ve veřejné správě. Představuje robustní softwarové řešení s vysokou mírou integrace aplikací a komplexním oběhem dokumentů. Řízení informačních toků v organizaci je technicky realizováno pomocí centrální databáze s decentralizovaným pořizováním dat ve vícevrstvé architektuře. Veškeré agendy používají společnou vrstvu identifikace, vlastnictví a oběhu dokumentů.

 • Systémová podpora strategického řízení organizace a podpora strategického rozhodování a řízení
 • Komplexní řešení správy a řízení oběhu dokumentů
 • Integrace agend a optimalizace vnitřních procesů

Moduly systému Ginis

 • Rozpočet, účetnictví a výkaznictví
  • Účetnictví a rozpočet
  • Finanční okruhy
  • Podání elektronických dat
  • Podpora rozp a kontr systému VS
  • Výkaznictví
  • Balancování lokálního rozpočtu
  • Balancování rozpočtu
  • Finanční účtárna
  • Interface účetnictví a rozpočtu
  • Podpora kalkulací rozpočtu
  • Pořizovač rozpočtových dokladů
  • Pořizovač účetních dokladů
  • Požadavky na rozpočet
  • Rozpis zdrojů
  • Střednědobý rozpočtový výhled
  • Sumarizační modul rozpočtu a účetnictví
 • Digitální archivy, spisovny a úložiště
  • Diagnostika datových formátů
  • Důvěryhodný archiv
  • Elektronické skartační řízení
  • Garantované dlouhodobé úložiště digitálních dokumentů
  • Spisovna
  • Správa uložených digitálních dokumentů
 • Nákladové a manažerské účetnictví
  • Vizualizace ekonomických dat
  • Centrální portál GINIS
  • Datový sklad
  • Informační panel
  • Hodnocení efektivity
  • Manažerský datový fond
  • Rozúčtování nákladů
  • Věcné plánováníVěcné plánování
 • Výdaje, závazky a akvizice
  • Evidence smluv
  • Kniha došlých faktur
  • Komunikace s bankou
  • Pokladna
  • Evidence veřejných zakázek
  • Plán akcí
  • Poukazy
  • Přepoukazy
  • Příprava pokladních dokladů
  • Smlouvy
  • Veřejná finanční podpora
  • Zálohová pokladna
 • Řízení dokumentů a spisová služba
  • Elektronická spisová služba
  • Universální spisový uzel
  • Systém správy dokumentů
  • Interní formuláře
  • Externí formuláře
  • Podatelna
  • Výpravna
  • Vedoucí
  • Elektronická podpisová kniha
  • Gordic exchange
  • Administrativní audit
  • Generátor podacích deníků
  • Elektronická Podatelna - Automat
 • Správní agendy, registry a rejstříky
  • Evidence nemovitostí
  • Evidence obyvatel
  • Insolvenční rejstřík
  • Prohlížečka EOB
  • Prohlížečka základních registrů
  • Registr autorizovaných konverzí
  • Registr obyvatel
  • Obecný prohlížeč registrů
  • Registr nemovitostí
  • Registr obyvatel
  • Registr obyvatel – akce
  • volby
  • Registr střetu zájmů
  • Redistribuční registr obyvatel
 • Příjmy a pohledávky
  • Daně, dávky, poplatky
  • Kniha odeslaných faktur
  • Komunikace s bankou
  • Pokladna
  • Poplatky
  • Správa hřbitovů
  • Evidence převodů a odprodejů
  • Kniha odeslaných faktur
  • Plán akcí
  • Přepoukazy
  • Příjmy
  • Příprava pokladních dokladů
  • Pokladna
  • Poukazy
  • Smlouvy
  • Zálohová pokladna
 • Otevřená integrační platforma
  • Aplikační internetová brána
  • Interface GINIS
  • ozhraní XRG
 • Dlouhodobý majetek a zásoby
  • Evidence majetku
  • Sklady
  • Společné stravování
  • Techn. evidence majetku
  • Inventarizace majetku
  • Majetek
 • Konfigurace a administrace
  • Evidence externích subjektů
  • Společné menu GORDIC
  • Administrace účtových rozvrhů a číselníků
  • Dokumentový konverzní server
  • Ekonomická administrace
  • Elektronické úložiště GORDIC
  • Grafický editor sestav
  • Identity management GORDIC
  • Inteligentní asistent
  • Kompetenční centrum
  • Modul přenosu dat
  • Mail automat
  • Podepisování a razítkování
  • Registr autorizovaných konverzí
  • Správa kartotéky externích subjektů
  • Transakční protokol
  • Základní administrace
  • Zpracování událostí
 • Řízení lidských zdrojů
  • Mzdy a personalistika
  • Podání elektronických dat
  • Práce a mzdy
  • Statistika pro PAM
  • Evidence a výplata částek mimo PAM
  • Personalistika
  • Personální hodnocení
  • Personální systemizace
  • Personální vzdělávání
  • Platové přehledy a statistiky
  • Práce a mzdy
  • Příprava dokladů mezd
  • Registr pojištěnců nemocenského pojištění
 • Integrované produkty a služby
  • Podání elektronických dat
  • Anonymizace
  • ARES - Administrativní registr ekonomických subjektůB
  • ankovní platební styk
  • Centrální portál GINIS
  • CzechPoint
  • Docházkový systém
  • DotInfo - Informace o dotacích
  • eConectory na DMS třetích stran
  • Frankovací stroje
  • IISSP - Informační systém státní pokladny
  • Integrovaná personalistika MSM
  • IS MONITISDS - Informační systém datových schránek
  • ISDOC - Elektronická fakturace
  • ISIR - Insolvenční rejstřík
  • ISZR - Informační systém základních registrů
  • LTV podpisy - Long Term Validation
  • Platební karty - terminály
  • Přímé bankovnictví Bussines24
  • RŽP - Registr živnostenského podnikání
  • Service desk
  • RPDPH - Registr plátců DPH
  • SMS podatelna
  • Skenovací linka
  • Váhy zásilek
  • Garantované úložiště digitálních dokumentů
 • Agendy, úkoly a usnesení
  • Evidence technických služeb
  • Matrika
  • Osobní portál
  • Přestupkové řízení
  • Vodné - stočné
  • Elektronický vzdělávací systém
  • Evidence poplatků za psa
  • Evidence škod
  • Finanční kontrola
  • Legalizace a vidimace
  • Matrika
  • Přtupkové řízení
  • Služební cesty a návštěvy
  • Správa hrobových míst
  • Správní řízení
  • Úkoly
  • Usnesení – porady
  • Výherní hrací přístroje
  • Zóny placeného stání
 • Platforma pro veřejnost
  • Rozpočet on-line
  • Výkaznictví
  • Centrální portál GINIS
  • Elektronické připomínkování
  • Interaktivní úřad
  • Informační panel
  • Profil zadavatele
  • Rozhraní pro občany
  • Rozklikávací dokumenty
  • Rozklikávací ekonomika PO
  • Rozklikávací rozpočet
  • Rozklikávací smlouvy
  • Úřední deska
  • Webové rozhraní elektronické podatelny

GINIS a technologie

Klient si může informační systém GINIS® pořídit jak standardním způsobem, tedy zakoupením a údržbou licencí příslušných modulů doplněné souborem komplexních nepovinných, ale garantovaných služeb, tak může licence a jejich údržbu získat i formou služby (SaaS). A to jak na zákaznické, tak na poskytované platformě (PaaS).

Zázemí firmy, zkušenosti s realizací technologicky i metodicky náročných projektů i každodenní kontakt se stovkami klientů všech úrovní umožňuje v rámci informačního systému GINIS® využít a uplatnit nové IT trendy ve specifických podmínkách organizací veřejné správy. A to při zachování tradičního ohleduplného přístupu k již uskutečněným investicím.

Díky své informační platformě GINIS® umožňuje bezpečné propojení systémů více dodavatelů do jednoho harmonicky spolupracujícího celku. GINIS® je snadno integrovatelný s manažerskými nadstavbami pro podporu strategického rozhodování, jakou jsou datové sklady a nástroje Business Inteligence. Podporuje mobilitu dat propojením s tablety a smartphony a obsahuje aplikace pro interakci mezi úřadem a občanem.

Systém umožňuje využít výhod cloud computing pro nástroje, které by bylo v lokálních instalacích pro klienta jen obtížně dostupné. Vhodnou prezenční vrstvou pro vybrané funkčnosti GINISu může být moderní portálové řešení s uživatelskou pracovní plochou. V souvislosti s trendem nárůstu digitálních dokumentů systém disponuje prověřenými aplikacemi pro jejich řádnou konverzi, správu, řízení, autorizaci, ukládání a archivaci.

Výrobce softwaru

 • title
  GORDIC

  Společnost se specializuje na tvorbu a dodávky software, včetně komplexní uživatelské podpory, pro oblast státní správy, samosprávy a bankovnictví.